ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Get informed about data elaboration and personal information retention and disposal period.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την παρούσα Πολιτική Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική», «Πολιτική Απορρήτου»), παρέχουμε στους χρήστες της κινητής εφαρμογής μας και του ιστοτόπου μας (εφεξής «Χρήστες», «εσείς», «εσάς») τον τρόπο με τον οποίο η «Boat App Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», εταιρεία η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με έδρα τον Ασπρόπυργο, Αττικής, εδρεύουσα επί της Λεωφόρου Διυλιστηρίου, ΤΚ 19300, με ΑΦΜ 801775917, Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 163112507000, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (εφεξής «Plora», «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς», «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»), επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Plora (εφεξής «App», «Εφαρμογή») και την ιστοσελίδα www.plora.gr (εφεξής «Ιστότοπος») (συλλογικά εφεξής «Υπηρεσία(ες)»).

Σεβόμενοι την ιδιωτικότητα των Χρηστών, έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε την Πολιτική, προσαρμόζοντάς τη με βάση τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997, ν. 4624/2019, ν. 3471/2006, όπως ισχύουν κ.λπ. ), τις Οδηγίες και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 – GDPR, εφεξής «ΓΚΠΔ»), των Συστάσεων, Δηλώσεων, Γνωμοδοτήσεων και Κατευθυντηρίων Γραμμών των ευρωπαϊκών φορέων (Εποπτικών Αρχών, EDPB, Art. 29 WP, κ.λπ.), καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της εθνικής εποπτικής αρχής, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ») και υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις και περιορισμούς που ορίζουν (εφεξής «Νομοθετικό Πλαίσιο»).

Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, πρέπει να έχετε συμπληρώσει τα 18 έτη. Οι Υπηρεσίες απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών και δεν πραγματοποιείται συλλογή εν γνώσει μας πληροφοριών ατόμων κάτω από το ως άνω ηλικιακό όριο. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσετε λήψη ή χρήση των Υπηρεσιών ή να υποβάλλετε πληροφορίες ή δεδομένα σας προς εμάς.

Περαιτέρω, εντός της Πολιτικής παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τη νομική βάση επεξεργασίας και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται καθώς και τα μέσα επεξεργασίας τους.

Ώστε, να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης και αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Εταιρεία προτρέπει τους επισκέπτες και κάθε ενδιαφερόμενο να διαβάσουν την Πολιτική, για να λάβουν τις κάτωθι πληροφορίες. Εάν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υποβάλλοντας αίτημα μέσω του εντύπου επικοινωνίας, διαθέσιμο στον ιστότοπο μας www.plora.gr .

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), δηλαδή το πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας, κ.ά. Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, όπως η διεύθυνση IP σας ή ο τύπος της συσκευής, από την οποία πραγματοποιείται χρήση της Εφαρμογής ή / και των Υπηρεσιών μας.

Με τον όρο επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διέπεται από αυτούς ακόλουθες Αρχές:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.
 • Περιορισμός σκοπού: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
 • Ελαχιστοποίηση δεδομένων: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο, για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Ακρίβεια: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς τής επεξεργασίας.
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν για μεγαλύτερες περιόδους, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων.
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με την χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, ως αναφέρονται στην Πολιτική, αποτελεί το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Boat App Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο (Λεωφόρο Διυλιστηρίου, 19300, Αττική, Ελλάδα, ΑΦΜ 801775917, Αρ. Γενικού Εμπορικού Μητρώου 163112507000, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] )

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Η Εταιρεία συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία και απαραίτητα για την παροχή των Υπηρεσιών της και την χρήση των Υπηρεσιών. Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται μόνο για τους σκοπούς, που σχετίζονται άμεσα με την χρήση της Εφαρμογής και του Ιστότοπου. Υπό την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς άλλους μη συμβατούς από αυτούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού – Σκοπός επεξεργασίας – Νομική Βάση επεξεργασίας.

 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι οι απαραίτητες πληροφορίες εγγραφής προκειμένου να σας παρέχεται πρόσβαση στο λογαριασμό σας, στις Υπηρεσίες που προσφέρονται είτε μέσω της Εφαρμογής είτε μέσω του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, του επωνύμου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της ημερομηνίας γενεθλίων σας και του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού. Η νομική βάση για την επεξεργασία των ως άνω δεδομένων αποτελεί η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση που βασίζεται στην χρήση της Εφαρμογής και της παροχής των Υπηρεσιών μας.
 • Επίσης, η Εταιρεία επεξεργάζεται τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλα αναγνωριστικά λογαριασμού, με σκοπό να σας αποστείλει σημαντικές πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μέσω μηνύματος εντός της εφαρμογής ή με άλλα μέσα. Το όνομα που παρέχετε ως πληροφορία, σχετίζεται με το προφίλ του λογαριασμού σας και εμφανίζεται όταν υποβάλλετε σχόλια ή άλλο υλικό στην Εφαρμογή ή / και τον Ιστότοπο ή όταν αλληλεπιδράτε με άλλους χρήστες. Η νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του ονόματος ή άλλου αναγνωριστικού λογαριασμού για αυτούς τους σκοπούς είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας, στο πλαίσιο παροχής βέλτιστων προς εσάς υπηρεσιών και την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων σχετικά με τις Υπηρεσίες ή τον λογαριασμό σας ή ουσιώδεις αλλαγές στους Όρους Χρήσης ή στην Πολιτική.
 • Εάν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων από εμάς, θα τύχει επεξεργασίας η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλα αναγνωριστικά λογαριασμού για να σας αποστείλουμε το σχετικό ενημερωτικό δελτίο. Η νομική βάση για την επεξεργασία αύτη αποτελεί η συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, τροποποιώντας τις προτιμήσεις σας στον λογαριασμό σας ή στις ρυθμίσεις απορρήτου της Εφαρμογής ή μέσω του συνδέσμου απεγγραφής, ο οποίος συνοδεύει κάθε ενημερωτικό δελτίο και ευρίσκεται στο κάτω μέρος αυτού.
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται επίσης τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να συσχετίσει το λογαριασμό σας όταν αλληλεπιδράτε με τους εκπροσώπους υποστήριξης πελατών μας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον μας να σας παρέχουμε την υποστήριξη και η εν γένει εξυπηρέτηση πελατών.
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται επίσης τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ειδοποιεί τους Χρήστες σε ενδεχόμενη παραβίαση των Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής. Νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία αποτελεί το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίσουμε μια ποιοτική εμπειρία για όλους τους Χρήστες και να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική.

Επιπροσθέτως, συλλέγουμε το περιεχόμενο που προαιρετικά μας παρέχετε, δημιουργείτε, ανεβάζετε, δημοσιεύετε ή λαμβάνετε από άλλους, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Ειδικότερα:

 • Έχετε την δυνατότητα να μας παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες / προσωπικά δεδομένα στο προφίλ / λογαριασμό σας, όπως δεδομένα σχετικά με το φύλο σας, τους φίλους σας, την άδεια και την περιγραφή του σκάφους και λεπτομέρειες, δραστηριότητες, προσωπικές προτιμήσεις και ειδικές ανάγκες που σας βοηθούν να απολαύστε τις λειτουργίες των Υπηρεσιών και της Εφαρμογής και να εξατομικεύσετε την εμπειρία σας. Εάν επιλέξετε να τις παρέχετε, οι πληροφορίες που προσθέτετε στο προφίλ / λογαριασμό σας εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης άλλων χρηστών ή κατά την προβολή του προφίλ σας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία αποτελεί η παρεχόμενη συγκατάθεσή σας προς τον σκοπό αυτό.
 • Μπορείτε επίσης να ανεβάσετε ή να δημοσιεύσετε μηνύματα, φωτογραφίες ή σχόλια, καθώς και να αλληλεπιδράσετε και να ανταλλάξετε δεδομένα με άλλους Χρήστες. Εδώ σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υποβάλλεται προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου, είναι αναγκαίο να έχετε προηγουμένως ενημερώσει ή / και εξασφαλίσει την σχετική συγκατάθεση αυτών, σε όσες περιπτώσεις αυτή απαιτείται. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες, καθώς και η αναγνώριση του δημιουργού των προαναφερθέντων. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, διαγράφοντας την κριτική, τη δημοσίευση, το μήνυμα, την φωτογραφία ή το σχόλιο ή διαγράφοντας το λογαριασμό σας, κατά περίπτωση.
 • Κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης σας, μπορείτε να μας παρέχετε πληροφορίες για την τοποθεσία σας, κατά την χρήση των Υπηρεσιών, με στόχο να προσφέρουμε ποιοτικές λειτουργίες, όπως οδηγίες ή κοντινά σημεία ενδιαφέροντός σας, για σκοπούς που αφορούν τη λειτουργία της Εφαρμογής. Μπορείτε επίσης να παρέχετε, κατ’ επιλογή σας, την τοποθεσία σας σε άλλους Χρήστες. Τα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγουμε εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις της συσκευής και του λογαριασμού σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την γνωστοποίηση της τοποθεσία σας από τη συσκευή σας κατά την απόλυτη κρίση σας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή απενεργοποιώντας την λειτουργία κοινής χρήσης τοποθεσίας, σας από της ρυθμίσεις της Εφαρμογής.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, με σκοπό την υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών:

Στην περίπτωση που αποστέλλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα υποστήριξής μας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία εσείς μας παρέχετε, ενδεικτικά το όνομά σας, την διεύθυνση ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου. Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες που σχετίζονται με το ζήτημα υποστήριξης, όπως σημειώσεις ή στιγμιότυπα οθόνης, τα οποία επίσης εσείς μας παρέχετε. Για να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση πελατών, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, ενδέχεται να ελέγξουμε τις συνομιλίες με εκπροσώπους υποστήριξης πελατών και να αναλύσουμε τυχόν σχόλια που μας παρέχονται μέσω εθελοντικών ερευνών πελατών, εάν χρειάζεται, για να συνδράμουμε στην αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματός σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για αυτούς τους σκοπούς είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να παρέχει ποιοτική υποστήριξη προς τους Χρήστες των Υπηρεσιών

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, όταν ενεργοποιείτε τις Υπηρεσίες ή την συνδρομή σας:

 • Στην περίπτωση που προβείτε σε αγορά συνδρομής μέσω των Υπηρεσιών, συλλέγουμε το όνομα, το επώνυμο, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ημερομηνία γέννησης ή άλλα αναγνωριστικά λογαριασμού, με σκοπό να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να πραγματοποιήσουμε την αγορά της συνδρομής σας και να σας αποστείλουμε τα σχετικά παραστατικά ή / και ενημερώσεις σχετικά με τις παραγγελίες σας ή προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη συνδρομή σας, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων λήξης ή άλλων σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τις Υπηρεσίες. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και η συναλλακτική σχέση μας.
 • Τρίτος συνεργάτης μας, η Stripe, επεξεργάζεται τις πληροφορίες πληρωμής όταν οι Χρήστες πραγματοποιούν αγορά συνδρομής μέσω των Υπηρεσιών, βάσει του αρ. 28 ΓΚΠΔ. Η Stripe θα λάβει προσωπικά δεδομένα, ενδεικτικά την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, των στοιχείων της κάρτας και της διεύθυνσης IP σας, τα οποία θα χειριστεί σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου που ακολουθεί στη χώρα σας και μας ενημερώνει για χρεώσεις και επιστροφές χρημάτων αναφορικά με το λογαριασμό σας. Ο συνεργάτης μας αυτός, όπως και ενδεχόμενως άλλα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αποτελούν «Εκτελούντες την Επεξεργασία» και δεσμεύονται για την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της εμπιστευτικότητας, της διαθεσιμότητας και εν γένει της τήρησης της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν λαμβάνουμε ούτε αποθηκεύουμε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας:

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όπως η διεύθυνση IP σας, η τοποθεσία GPS, αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. ίχνη, διαδρομές ή δείκτες), πληροφορίες χρήσης ή άλλες πληροφορίες από τις συσκευές σας σε σχέση με την χρήση των Υπηρεσιών, όπως το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε, τη ζώνη ώρας και την τοποθεσία, το λειτουργικό σύστημα και την έκδοσή του, το μέγεθος της οθόνης, το όνομα της συσκευής και τον κατασκευαστή της, τον κωδικό IMEI της συσκευής κ.λπ., προκειμένου να μας βοηθήσουνε να σας παρέχουμε λειτουργίες όπως αυτόματες ενημερώσεις προϊόντων και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για το σκοπό αυτό είναι η παρεχόμενη συγκατάθεση σας προς τους σκοπούς αυτούς.

Συλλέγουμε πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία επιλέγετε να συνδέσετε στις Υπηρεσίες μας:

Μπορείτε να επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας με άλλους λογαριασμούς σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν επιλέξετε να το κάνετε, μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας ή / και με άλλους χρήστες πληροφορίες από  τους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως τη φωτογραφία του προφίλ σας στο Facebook ή άλλες προσωπικές πληροφορίες που έχετε κοινοποιήσει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, παρακάτω.

Ο Χρήστης κατανοεί ότι παρέχει στην Εταιρεία τέτοιου τύπου προσωπικά δεδομένα του προαιρετικά για σκοπούς που σχετίζονται με τη λειτουργία της Εφαρμογής και, κατά περίπτωση, κατόπιν παροχής συγκατάθεσης. Ο Χρήστης φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και τη νομιμότητα των προσωπικών δεδομένων που παρέχει.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), δηλ. δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, δεδομένου ότι τα παραπάνω δεν είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών, βάσει της αρχή της ελαχιστοποίησης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Η Εταιρεία δεν εμπορεύεται με οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας παρέχεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή / και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα – συνεργάτες της Εταιρείας («Εκτελούντες την Επεξεργασία) που ενεργούν για λογαριασμό μας, παρέχοντας ιδίως υπηρεσίες καταχώρισης ή / και αποθήκευσης των δεδομένων σας ή / και υπηρεσίες που σχετίζονται με την λειτουργία των Υπηρεσιών. Ενδεικτικά ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας:

 • Στην εταιρεία Amazon Web Services, για την λειτουργία του συστήματος μας. Τα στοιχεία του λογαριασμού σας αποθηκεύονται με ασφάλεια στα κέντρα δεδομένων τους. Επίσης, εκεί αποθηκεύονται οι γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες περιηγείστε, καθώς και τυχόν διαδρομές που επιλέγετε να αποθηκεύσετε.
 • Στην εταιρεία Seametrix προκειμένου να παρέχεται δυνατότητα υπολογισμού απόστασης, εκτίμησης ταξιδιού και θαλάσσιας διαδρομής.
 • Στην εταιρεία Windy για την παροχή ζωντανού ανεμολόγιου (μετεωρολογικού χάρτη ανέμων και πρόγνωση καιρού).
 • Στην εταιρεία Praxinfo για την υποστήριξη των Υπηρεσιών μας.
 • Στην εταιρεία Aeroview για υπηρεσίες χαρτογράφησης και επεξεργασίας δεδομένων.
 • Στην QuickBlox προκειμένου να παρέχεται live συνομιλία, μέσω βίντεο και ειδοποιήσεις push.
 • Σε εξωτερικούς συμβούλους επιχειρήσεων (όπως δικηγόρους και ελεγκτές)
 • Στην εταιρεία Stripe για τις διαδικασίες πληρωμής (βλ. παραπάνω).

Οι συνεργάτες μας διατηρούν διακομιστές σε διάφορες διεθνείς τοποθεσίες. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός της χώρας που ζείτε. Αν και οι νόμοι περί προστασίας προσωπικών δεδομένων διαφέρουν μεταξύ των χωρών, τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τους συνεργάτες μας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους. Επιλέγουμε συνεργάτες, οι οποίοι συμμορφώνονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ακολουθούν τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ιδίως τα άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ. Η νομοθεσία που διέπει την διαβίβαση δεδομένων μεταξύ χωρών εξελίσσεται συνεχώς, επομένως, ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι ενημερώνουμε αυτήν την ενότητα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα προσωπικά δεδομένα σας δύναται να διαβιβαστούν σε αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου ή / και άλλους φορείς, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας, όταν αυτό επιτρέπεται από τον νόμο και απαιτείται για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση ή για την τεκμηρίωση, άσκηση, υπεράσπιση ή αντίκρουση νομικών αξιώσεων ή όταν εντοπισθεί παράνομη δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένων της τήρησης των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής) ή εάν η διαβίβαση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την αποτροπή ζωτικών συμφερόντων ατόμων (π.χ. σωματική βλάβη).

Επιπροσθέτως, ενδέχεται να διαβιβάσουμε δεδομένα σας σε θυγατρική εταιρεία ή τρίτο μέρος σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλης διάθεσης του συνόλου ή οποιουδήποτε τμήματος των εργασιών, των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ή απόθεμα, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, σε σχέση με οποιαδήποτε πτώχευση ή παρόμοια διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια οντότητα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας βάσει της Πολιτικής, υπό την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερωθείτε σχετικώς και θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας, σε όσες περιπτώσεις αυτή απαιτείται.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για την ανάλυση και παρακολούθηση της απόδοσης των Υπηρεσιών μας και τον εντοπισμό πιθανών σφαλμάτων. Για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, αυτά τα τρίτα μέρη λαμβάνουν τις βασικές πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP). Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι η παρεχόμενη συγκατάθεσή σας προς τον σκοπό αυτό. Έτσι, τα δεδομένα περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στην Εφαρμογή, την έκδοση λογισμικού, τη θέση της συσκευής, τη ρύθμιση γλώσσας, τις πληροφορίες και τα αρχεία που έχουν ληφθεί, τη συμπεριφορά του Χρήστη (π.χ. χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται, συχνότητα χρήσης), πληροφορίες κατάστασης συσκευής, μοντέλο και επωνυμία συσκευής, πληροφορίες υλικού και λειτουργικού συστήματος και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Εφαρμογής. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να βελτιώσει την ποιότητα και τη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι η παρεχόμενη συγκατάθεσή σας προς τον σκοπό αυτό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Για τους σκοπούς της Πολιτικής, ανήλικοι θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος τους. Η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται, κατά την παροχή των Υπηρεσιών της, προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Επισημαίνεται, όταν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίζεται σε συναίνεση σύμφωνα με το αρ. 6 παρ. 1 στ. (α) ΓΚΠΔ, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών από την κοινωνία της πληροφορίας απευθείας σε παιδί, η συναίνεση που παρέχεται από τον ανήλικο και κατά συνέπεια η επεξεργασία είναι νόμιμη, εφόσον ο ανήλικος είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. Σε περίπτωση που ο ανήλικος είναι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, η επεξεργασία είναι νόμιμη μόνο εάν η συγκατάθεση παρέχεται ή έχει εγκριθεί από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου (αρ. 8 ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το αρ. 21 ν. 4624 /2019).

Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και υπέπεσε στην αντίληψη σας ότι το ανήλικο παιδί σας έχει παράσχει τα προσωπικά δεδομένα του στην Εταιρεία μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Από μέρους μας, εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ανήκουν σε ανήλικο, δίχως τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του,  λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση διαγραφή αυτών των δεδομένων και την αποφυγή τέτοιων μελλοντικών περιστατικών.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η Εταιρεία μας έχει παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter). Σε συνδυασμό με την Πολιτική μας, η Εταιρεία παρέχει στους Χρήστες των Υπηρεσιών, τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η Εταιρεία μας σας δίνει συχνά τη δυνατότητα να υποβάλλετε σχόλια, να στέλνετε μηνύματα, να ενημερώνεστε για τα νέα μας, κ.λπ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι τόσο η Εταιρεία μας όσο και το αντίστοιχο υπεύθυνο πρόσωπο της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram κ.λπ.) σύμφωνα με το άρθ. 26 ΓΚΠΔ. Ως εκ τούτου, δεν είναι πάντοτε δυνατόν να έχουμε πλήρη γνώση για το είδος των δεδομένων που οι υπεύθυνοι λειτουργίας της εκάστοτε πλατφόρμας επεξεργάζονται, αλλά πάντως καταβάλλουμε τις μέγιστες προσπάθειες, μεριμνούμε για τη διαμόρφωση των σελίδων μας στα social media και ενεργούμε σύμφωνα με τις δυνατότητες που διαθέτουμε από τους υπεύθυνους λειτουργίας, με σκοπό να διασφαλίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί η παροχή εξυπηρέτησης και υποστήριξης (όπου υφίσταται η δυνατότητα αυτή, π.χ. επικοινωνία μαζί μας με αποστολή μηνύματος ή ανάρτηση σχολίου). Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των προαναφερόμενων τρόπων, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης σας και επίλυσης αιτημάτων ή ζητημάτων που υποβάλετε.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τους υπεύθυνους λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να ενημερωθείτε περαιτέρω, μπορείτε να ανατρέξετε, σε κάθε περίπτωση :

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρόνος διατήρησης δεδομένων εξαρτάται ιδίως από τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας (περιορισμός της επεξεργασίας). Μετά την πάροδο της περιόδου διατήρησης δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

Δεν θα διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα σας παραπάνω από όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, υπό την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, που επιτρέπεται ή επιβάλει τη διατήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.  

Αν κριθεί ότι είναι αναγκαίο, προκειμένου να συμμορφωθούμε σε έννομες υποχρεώσεις μας ή να ρυθμίσουμε διαφορές, ιδίως σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, μπορούμε να διατηρήσουμε δεδομένα σας, όπως απαιτείται από την νομοθεσία, ακόμη και εάν δεν υπάρχει πλέον ανάγκη παροχής Υπηρεσιών προς εσάς.

Η Plora ορίζει ως ανώτατο χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων τα είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης, σε περίπτωση αξίωσης ή εκκρεμούς διαφοράς ή υπόδειξης ελέγχου από δημόσιες (φορολογικές, κ.λπ.) αρχές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

Ως υποκείμενα των δεδομένων, διατηρείτε όλα τα δικαιώματά σας, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων και συγκεκριμένα:

 • Το δικαίωμα σε διαφανή ενημέρωση και πληροφόρηση για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (αρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), πριν και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμα να ενημερώνεστε για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και για τα δικαιώματά σας. Προς το σκοπό αυτό, σας παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες στην Πολιτική και σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την παροχή οποιωνδήποτε διευκρινίσεων.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης (αρ. 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα σας, που επεξεργάζεται η Plora, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δηλαδή τη δυνατότητα γνώσης και λήψης αντιγράφου των δεδομένων που σας αφορούν.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή εσφαλμένων δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (αρ. 16 ΓΚΠΔ ), δηλαδή το δικαίωμα διόρθωσης των πληροφοριών σας, που διατηρεί η Plora.
 • Το δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων σας («δικαίωμα στη λήθη») (αρ. 17 ΓΚΠΔ). Το δικαίωμα αυτό τελεί υπό προϋποθέσεις, και υπό την επιφύλαξη εννόμων υποχρεώσεων και τυχόν νομικών αξιώσεων της Plora, για τη διατήρηση των δεδομένων, βάσει των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Το αίτημα διαγραφής ορισμένων ή όλων των προσωπικών δεδομένων σας μπορεί να ικανοποιηθεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες και με την επιφύλαξη νόμιμων λόγων για τη διατήρηση και τη συνέχιση της επεξεργασίας της Plora και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα συμφέροντα της Plora.
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τα προσωπικά δεδομένα σας, σε δομημένο, ευρέως χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβαστούν, υπό την επιφύλαξη της νομοθεσίας, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (αρ. 20 ΓΚΠΔ).
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, στην περίπτωση που αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, ή η επεξεργασία είναι παράνομη, ή εκλείπει ο σκοπός επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται έννομη αιτία για την επεξεργασία και τα δεδομένα δε μπορούν να διαγραφούν (αρ. 18 ΓΚΠΔ).
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της παρεχόμενης συγκατάθεσης, κατά περίπτωση σκοπού, ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω οποιουδήποτε τρόπου, όπως προβλέπεται στην Πολιτική (αρ. 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ). Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, η νομιμότητα της επεξεργασίας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης, έως το χρονικό σημείο που ανεκλήθη.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας (αρ. 21 ΓΚΠΔ) και ειδικότερα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (αρ. 22 ΓΚΠΔ).

Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@plora.gr. Επιπλέον, μπορείτε να αποστείλετε επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή να υποβάλετε ένα αίτημα αυτοπροσώπως, στην διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας μας.

Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή κάθε αιτήματος, εκτός εάν οι εργασίες, που αφορούν στην ικανοποίησή του, χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες ή / και είναι περιπλοκές, βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των ενεργειών, για εξήντα (60) μέρες επιπλέον. Ασφαλώς, στην περίπτωση αυτή, το υποκείμενο θα ενημερώνεται για την ανωτέρω παράταση, εντός του χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών.

Σε περίπτωση που η απάντησή μας δεν σας ικανοποιήσει, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εθνική εποπτική αρχή, την εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, 210 6475600, www.dpa.gr).

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ

Η Εταιρεία δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει αλγορίθμων ή άλλης αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που σας επηρεάζει σημαντικά και δεν χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για σκοπούς δημιουργίας προφίλ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε και να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, εφαρμόζοντας και επανεξετάζοντας τακτικά τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε και να διαφυλάξουμε το επίπεδο τεχνολογικής και φυσικής ασφάλειας, που είναι κατάλληλο για την προστασία προσωπικών δεδομένων που μας παρέχονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (αρ. 32 ΓΚΠΔ).

Επιδεικνύουμε, στο μέτρο του δυνατού, επιμέλεια για την συνεπή και συνεχή εφαρμογή και ενημέρωση των τεχνικών και φυσικών μέτρων ασφαλείας, συμβάλλοντας στην προστασία των πληροφοριών σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, καταστροφή ή αλλοίωση και διασφαλίζοντας την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί έγκυρα και έγκαιρα μια πιθανή παραβίαση προσωπικών δεδομένων, υιοθετούμε, ενημερώνουμε και εφαρμόζουμε κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για την ορθή παροχή των Υπηρεσιών μας και τη βελτίωσή τους, χρησιμοποιούνται cookies, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ή να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ μας, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies της Εταιρείας μας, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο μας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αναθεωρείται ανά τακτά διαστήματα, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις τροποποιήσεις την σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά και σε νέες υπηρεσίες, νέα προϊόντα και να βελτιώνει τις τρέχουσες προσφορές, τις εσωτερικές διαδικασίες. Η ενότητα “ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ” στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας αναφέρει πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά η Πολιτική. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική.

Οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις ή/και ενημερώσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ωστόσο θα σας ενημερώσουμε εάν αυτές οι αλλαγές είναι σημαντικές. Αυτή η ειδοποίηση θα παρέχεται ιδίως μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με δημοσίευση σχετικής ειδοποίησης για τις αλλαγές στον ιστότοπο και την Εφαρμογή και Υπηρεσίες που συνδέονται με αυτήν την Πολιτική.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/11/2022

Τελευταία τροποποίηση: 15/11/2022

Navigation app, Sailing app, Island_hopping, Sailor_skipper, Κυβερνήτης σκάφους,Εφαρμογή ναυσιπλοΐας, App πλοήγησης

Copyright @2022 plora. All Rights reserved